Algemene Voorwaarden van Dimenzi

Artikel 1: Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • Dimenzi: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dimenzi Consulting B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63620790 en/of Dimenzi SMART Solutions B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 66687195.
 • Consultant: de werknemer, freelancer of rechtsgeldige vertegenwoordiger van Dimenzi, door Dimenzi in te zetten bij opdrachtgever teneinde onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel hun rechtsopvolger, onder wiens leiding en toezicht de consultant in het kader van de overeenkomst werkzaam is;
 • Inzet: de tewerkstelling door Dimenzi van een consultant bij een opdrachtgever in het kader van een overeenkomst;
 • Tarief: het door de opdrachtgever ter zake de inzet van de consultant aan Dimenzi verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, onkostenvergoedingen en btw.; het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld

Artikel 2: Algemeen en werkingssfeer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Dimenzi en een opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming

 • Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van een offerte van Dimenzi door de op­drachtge­ver. Met schriftelijke aanvaarding wordt gelijkgesteld communicatie per e-mail en fax.
 • Tenzij in de offerte anders is vermeld, heeft de offerte een geldigheidsduur van 30 dagen.
 • Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door Dimenzi zijn bevestigd en/of ak­koord bevon­den.

Artikel 4: Contractsduur

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vaste periode (een overeenkomst met vastgestelde einddatum) of een bepaalbare periode (een overeenkomst op projectbasis, waarbij een objectief bepaalbare gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld voltooiing van het project, de overeenkomst doet eindigen) of een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt (een project met een uiterste einddatum).
 2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege, doch dient uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken schriftelijk door opdrachtgever bij Dimenzi te zijn opgezegd. Indien geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst van rechtswege telkens verlengd met één maand.
 4. Dimenzi heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Dimenzi bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
  – opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
  – of aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Dimenzi zal (kunnen) voldoen;
  – of de opdrachtgever geliquideerd is of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
  Bij ontbinding van een overeenkomst worden de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Dimenzi direct opeisbaar.
 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien en zodra Dimenzi de consultant niet meer kan inzetten doordat de arbeidsovereenkomst tussen Dimenzi en de consultant is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Dimenzi schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.
 6. Het eindigen van een overeenkomst laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens Dimenzi m.b.t. door Dimenzi bij opdrachtgever geïntroduceerde consultants onverlet.

Artikel 5: Faciliteiten

Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de consultant kan beschikken over een behoorlijke werkplek, voorzien van alle – naar het oordeel van de consultant – voor de uitoefening van de werkzaamheden noodzakelijke en nuttige faciliteiten, waaronder begrepen het gebruik van computer, telefoon en fax. Dimenzi is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van deze faciliteiten door consultant, daaronder nadrukkelijk begrepen eventuele schade als gevolg van computervirussen.

Artikel 6: Vervanging

 1. Dimenzi is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ingezette consultant door een andere consultant onder voortzetting van de overeenkomst. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden kunnen afwijzen.
 2. Dimenzi schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Dimenzi om welke reden dan ook een (vervangende) consultant niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de overeenkomst of nadien overeengekomen bij de opdrachtgever kan inzetten.
 3. Bij arbeidsongeschiktheid van een consultant welke langer dan één week duurt, zal Dimenzi zich op verzoek van opdrachtgever inspannen om op zo kort mogelijke termijn voor adequate vervanging zorg te dragen.

Artikel 7: Geen overname

 1. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een consultant gedurende de uitvoering van een overeenkomst of gedurende 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, buiten Dimenzi om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten.
 2.  Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie eveneens niet toegestaan om een door Dimenzi in het kader van een (beoogde) overeenkomst aan de opdrachtgever voorgestelde consultant binnen een periode van 12 (twaalf) maanden na het bedoelde voorstellen aan opdrachtgever, buiten Dimenzi om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. Tenzij de opdrachtgever vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt dit ook indien de door Dimenzi geïntroduceerde consultant bij opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn.
 3. Indien de opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, is de opdrachtgever aan Dimenzi een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 50.000,=.
 4. Onder consultant wordt in dit artikel mede verstaan: de consultant die in de voorafgaande 12 (twaalf) maanden door Dimenzi is voorgesteld aan de opdrachtgever en de consultant wiens inzet minder dan 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.

Artikel 8: Opschorting

De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de consultant tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de consultant of de consultant niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de overeenkomst onverkort aan Dimenzi het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

Artikel 9: Bedrijfssluitingen

De opdrachtgever dient Dimenzi bij het aangaan van de overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de overeenkomst, opdat Dimenzi deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van haar overeenkomst met de consultant. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt ná het aangaan van de overeenkomst, dient de opdrachtgever Dimenzi onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Dimenzi tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Dimenzi het tarief te voldoen over het krachtens de overeenkomst en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 10: Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de consultant en Dimenzi verantwoordelijk voor de nakoming van de uit het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2.  Opdrachtgever zal aan de consultant vergoeden – en Dimenzi vrijwaren tegen – alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die de consultant in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt (daaronder begrepen schade aan een aan een consultant toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt) , indien en voor zover de opdrachtgever en/of Dimenzi daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet .
 3. De opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan Dimenzi van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Dimenzi zonodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Dimenzi eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid Dimenzi

 1. Dimenzi is gehouden zich in te spannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, edoch Dimenzi is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de inzet van een consultant die niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever tevoren gestelde eisen. Indien en voor zover Dimenzi deze verplichting niet nakomt, is Dimenzi, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Dimenzi.
 2. Iedere eventuele uit de overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid van Dimenzi is beperkt tot het door Dimenzi aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de overeenkomst, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de overeenkomst tot een maximum van twee maanden. Het door Dimenzi maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het in rekening gebrachte tarief van maximaal twee maanden te boven. Aansprakelijkheid van Dimenzi voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 3. Dimenzi is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de opdrachtgever, aan een derde dan wel aan de consultant zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de consultant. Dimenzi is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een consultant is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens de opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde.

Artikel 12: Tarief en facturering

 1. Het door Dimenzi aan opdrachtgever in rekening te brengen bedrag omvat de honorering van de werkzaamheden en de gemaakte kosten.
 2. De honorering van de werkzaamheden wordt bepaald op basis van de werkelijk gemaakte uren, vermenigvuldigd met het geldend tarief of is overeenkomstig een van tevoren afgesproken bedrag. De kosten worden bepaald op basis van de werkelijk gemaakte kosten of is overeenkomstig een van tevoren afgesproken bedrag.
 3. De door Dimenzi opgegeven of in overeenkomst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, welke in verband met het uitvoeren van de overeenkomst zijn verschuldigd. De BTW en overige heffingen, rechten of lasten zullen opdrachtgever in rekening worden gebracht conform op het moment van facturering geldende bepalingen ter zake. Wijzigingen of aanvullingen op deze bepalingen geven opdrachtgever niet het recht de overeenkomst op te zeggen.
 4. De door Dimenzi opgegeven of in de overeenkomst genoemde prijzen en tarieven zijn geldig voor de daarbij genoemde periode en, indien geen periode genoemd is, voor de nog resterende periode van het kalenderjaar waarin de opgave gedaan is c.q. de overeenkomst tot stand is gekomen.
 5. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever te allen tijde gehouden om elke door Dimenzi aan haar toegezonden factuur binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te voldoen. Indien een factuur niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.
 6. Uitsluitend betalingen aan Dimenzi of aan een door Dimenzi schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betaling aan een consultant is onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 7. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500, = per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Dimenzi is ingeroepen respectievelijk de vordering door Dimenzi ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. Dimenzi zal de consultant op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan de opdrachtgever.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de consultant aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake de in lid 1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Dimenzi over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Dimenzi Consulting.
 3. Dimenzi is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de consultant verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de consultant zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Dimenzi en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Het is de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan gegevens van een door Dimenzi voorgestelde consultant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimenzi aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Dimenzi een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000, = per overtreding, onverminderd het recht van Dimenzi van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Dimenzi zal op verzoek van de opdrachtgever de consultant verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij het om feiten van algemene bekendheid gaat of er op de consultant een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 4. Het staat de opdrachtgever vrij om de consultant rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Dimenzi over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Dimenzi Consulting. Dimenzi is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de consultant.

Artikel 15: Rechtskeuze en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dimenzi partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Dimenzi is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dimenzi het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

Arnhem, juli 2021